Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Michal Polívka,

IČ:76557651, se sídlem U Retexu

624/3, Klatovy, 33901

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě

www.RamirezShop.cz, který je provozován Michal Polívka, IČ:76557651, se sídlem U Retexu

624/3, Klatovy, 33901. Tyto VOP upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti

prodeje zboží mezi Michal Polívka, IČ:76557651, se sídlem U Retexu 624/3, Klatovy, 33901

(dále jen „prodávající“) a jeho obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

1. Prodávající

Prodávajícím je Michal Polívka, IČ:76557651, se sídlem U Retexu 624/3, Klatovy, 33901.

2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím

nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného

výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu

pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje,

které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí

příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb.,

o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),

osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný

v živnostenském rejstříku),

osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních

předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a

osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního

předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito

VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák.

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Spotřebitelská smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními

stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území

ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka ) dává najevo, že si je vědom

všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů

pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů

je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu

stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou

plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi

třetích osob.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech

vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom,

že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich

přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále

má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem,

odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování,

likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících

z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm provozovatel nebo prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@ramirezshop.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese provozovatele nebo prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je kupující oprávněn zaslat prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém

eshopu.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky,

kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky

prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem

na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně

dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě

zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze

v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie

mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie

mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy

v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování

dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní

smlouva je prodávajícím archivována a je po vyžádání kupujícímu přístupná ve lhůtě

1 roku ode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba

Nabídky ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné,

a to po dobu, kdy jsou takto prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady

na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.

Daňový doklad na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako

dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto

dohodnuto jinak.

V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato možnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

PayPal, dobírka, platba předem na účet

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží

prvnímu dopravci, tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost

produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti

produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 10 dnů. V běžných

případech zboží expedujeme do 4 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný

termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není

instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží kupující daňový doklad/fakturu.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet

dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že kupující zvolil

jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet

až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

Česká pošta

Do 14-ti dnů od zakoupení zboží poskytujeme možnost výměny zboží zdarma, přičemž v rámci

této bezplatné výměny je možné zboží zaslat kupujícímu 1 krát, a to buď formou zaslání nové

velikosti zboží, nebo jiného produktu.

V případě vrácení zboží kupujícím prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné

prodávající.

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží,

je záruční doba 8 dní, u prodeje krmiv 3 týdny a u prodeje zvířat 6 týdnů. Je-li

na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními

právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí

prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo

opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

V souladu s platným právním řádem České republiky není kupujícímu, který je podnikatelem

a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou

odpovědnost prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli

a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba

12 měsíců.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura,

smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží prodejci je nutné zboží zabalit

pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající neposkytuje kupujícím pozáruční servis.

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze

této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady

neúměrné

c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu

z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady

po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet

vad věc řádně užívat:

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy:

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu

s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího

prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou

použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována

po uplynutí této lhůty

vady způsobené vlivem živelných katastrof

9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku,

má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez jakékoli sankce

ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit

od smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše

uvedeného odstoupení od smlouvy bude prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet kupujícího, který za tímto účelem kupující prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní prodávajícímu plnění povinností v souladu se nabídkou/smlouvou, k čemuž

vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu rozesíláním upomínek

a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze smlouvy

na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat prodávajícího o změně svých identifikačních údajů,

a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých

ze smlouvy nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména

zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace

s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném

pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie

dne 17. června 2008 (dále jen I), že zvolily rozhodným právem pro kupní smlouvu a tyto

VOP právo české a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi

zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI, I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení smlouvy nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povolené právními

předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejnými a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení jež má být nahrazeno.

Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují pro případy kontraktace s mezinárodním

prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc

rozhodce nebo v souvislosti s nimi) či pro případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím

soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s č.

23 nařízení rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu

soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost

městského soudu v Klatovech pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze smlouvy nebo

VOP nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory

v souvislosti se smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u  nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce

nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Klatovech.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 31.12.2019 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách prodávajícího. Tyto VOP je prodávající oprávněn kdykoliv změnit.

VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.